BẢNG GIÁ CHO THUÊ

PHÒNG HỘI TRƯỜNG, PHÒNG LÝ THUYẾT - THỰC HÀNH

-------------------------

TT

Nội dung

Mức giá thuê

1

PHÒNG HỘI TRƯỜNG

* HỘI TRƯỜNG 1:

- Diện tích 240m2.

- Sức chứa 100 người.

- Bàn gỗ 4 chỗ mới ( 25 bộ).

- Hệ thống âm thanh, máy chiếu.

- Hệ thống máy lạnh.

* HỘI TRƯỜNG 2:

- Diện tích 192m2.

- Sức chứa 90 người.

- Bàn gỗ 2 chỗ ( 40 bộ).

- Hệ thống âm thanh, máy chiếu.

* HỘI TRƯỜNG 3:

- Diện tích 192m2.

- Sức chứa 70 người.

- Bàn xếp 1 chỗ ( 70 bộ).

- Hệ thống âm thanh, máy chiếu.

* PHÒNG HỌP:

- Diện tích 48m2.

- Sức chứa 16 người.

- Bộ bàn ghế họp 16 chỗ

- Hệ thống âm thanh, camera, máy chiếu, máy lạnh.

 

 

 

1.000.000đ/ngày

 

 

 

 

 

700.000đ/ngày

 

 


 

700.000đ/ngày

 

 

 

 

 

400.000đ/ngày

2

PHÒNG MÁY TÍNH

* PHÒNG MÁY 1: ( 5 phòng)

- Diện tích 48m2.

- Sức chứa 30 người/ 30 máy.

- Hệ thống âm thanh, máy chiếu, máy lạnh.

* PHÒNG MÁY 6: ( 1 phòng)

- Diện tích 72m2.

- Sức chứa 50 người/ 50 máy.

- Hệ thống âm thanh, camera, máy chiếu, máy lạnh.

 

 

 

 

 

50.000đ/máy/ngày

3

PHÒNG LÝ THUYẾT

* PHÒNG LÝ THUYẾT 1:

- Diện tích 72m2.

- Sức chứa 60 người.

- Bàn xếp 2 chỗ ( 30 bộ).

- Hệ thống âm thanh, máy chiếu.

* PHÒNG LÝ THUYẾT 2:

- Diện tích 48m2.

- Sức chứa 36người.

- Bàn xếp 2 chỗ ( 18 bộ).

- Hệ thống âm thanh, máy chiếu.

 

 

600.000đ/ngày

 

 

 

 

 

 

400.000đ/ngày